Des d'Accio Nacionalista Valenciana volem canviar el sistema electoral i millorar la finançacio valenciana

En ACNV volem que s’elimine la barrera electoral del 5%. Es injusta i discriminatoria, no existix en uns atres territoris de l’Estat i unicament aprofita per a impedir la sana competencia als partits ya establits.

ACNV defen les llistes obertes. Les llistes tancades impedixen un eixercici natural dels drets democratics de triar als nostres representants. En les llistes obertes el poble tria als seus represntants en les tancades ho fan els partits politics.

La Calgonitina / Per J. Masia

La calgonitina no es un nova substancia o un element quimic descobert per mi, es un antic medicament que nos recepten debades, i clar quan la gent escolta que es gratuït... Obedix a juntar el famos producte de neteja Calgón i TINA (There is no alternative) que es la frase per la que era coneguda l'inefable dama de ferro, Margaret Thatcher, el seu model neolliberal era indiscutible i ella utilisava la seua infalibilitat papal per a emetre les seues opinions. Aixina el neolliberalisme passà de la pseudoteoria economica al dogma de fe.

Cóm caçar a Piolin o la devaluacio salarial selectiva / Per J. Masia

Repetixen com un mantra els economistes neolliberals que a soles devaluant salaris podem ser mes competitius. Aço com la majoria de lo que diuen es absolutament fals. Es podria fer tambe una devaluacio de la moneda o lo que es optim, millorar les tecniques del management (direccio i gestio empresarial). Hi ha uns principis i ferramentes que milloren la produccio i la competitivitat: el Kaizen, el lean management, els six sigma, etc.

La monarquia bananera

J. Masia. La meua capacitat de perplexitat i de decepcio aumenta en els anys. Inclus companyers valencianistes s'escaroten perque Felip VI no es despedira en valencià, pero ¿Quàn han fet alguna cosa els Borbons per la llengua valenciana? MAI ¡Els Borbons en 1707 es carregaren el Regne de Valencia, a vore si queda clar! Prohibiren el valencià i derogaren els Furs "por justo derecho de conquista". Per lo tant qualsevol atra opcio es millor, a les proves em remet.

Entrevista a Jaume Hurtado en AhoraValencia.es

Valencia vive un momento histórico tras las Elecciones Europeas del pasado mes de mayo, que han dado un vuelco electoral en la ciudad, y también por la abdicación del Rey Juan Carlos I de España, quien anunció la semana pasada y por sorpresa que abandonaba el trono para que le sucediese su hijo, el Príncipe Felipe, que será proclamado en junio como Felipe VI. Sobre todo esto, la crisis, el valenciano y mucho más hablamos con Jaume Hurtado, de Accio Nacionalista Valenciana en una entrevista exclusiva concedida a nuestro diario.

¡Quína por son nacionalistes!

Per J. Masia

Moltes de les coses que creem o sentim estan creades artificialment per la propaganda, l'educacio o la publicitat.

L'etimologia de nacio ve del llati i es referia a on has naixcut i mes tart feu referencia al grup etnic. La definicio de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) es:

1. "Moviment ideologic de defensa dels interessos d'un poble i de les seues senyes d'identitat com a nacio diferenciada."

2. Aspiracio d'un poble o nacio a ser independent o a tindre una certa autonomia".

Pagines